Loading...
USŁUGI I INNE

Mediacja w biznesie. Mediator Płock

mediator Płock, mediacje Płock, mediacje rodzinne płock, mediator sądowy płock, mediator rodzinny płock, mediacje rówieśnicze płock,

Mediacja jest alternatywnym i polecanym sposobem rozwiązywania sporów. Jest to idealna metoda na doprowadzenie do ugody w sprawach gospodarczych, które w przeważającym zakresie dotykają tematyki finansów. Mediator Płock wyjaśnia, iż mediacje w sprawach gospodarczych prowadzone są z udziałem mediatora wykwalifikowanego i posiadającego doświadczenie w tej tematyce.

Mediacja (Płock) w sprawach gospodarczych

Mediacja to przede wszystkim dobrowolność, poufność i brak ryzyka. Mediacje to znacznie więcej zalet, które zostały omówione szeroko na stronie http://mediatormikos.pl/. W związku z czym mediacje Płock są polecane wszystkim podmiotom gospodarczym, które nie mogą dojść do konsensusu w wypracowaniu jednolitego stanowiska na gruncie prowadzonej działalności. Dobrowolność postępowania oznacza, że strony w każdym momencie mogą odstąpić do udziału w rozmowach bez ponoszenia żadnego ryzyka z tego tytułu. Dodatkowo osobę mediatora, koordynującego cały proces przebiegu mediacji obejmuje tajemnica zawodowa, zatem nie ma obaw co do ewentualnej możliwości naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że umowa stron może przewidywać wszczęcie postępowania mediacyjnego przed rozpoczęciem procedury sądowej.

Mediator –  Płock

Przedsiębiorca, decydujący się na skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego może być pewny, że jej przebieg będzie nadzorowany przez bezstronnego i neutralnego mediatora, którego rola ogranicza się wyłącznie do pomocy w znalezieniu obopólnie satysfakcjonującego rozwiązania. To strony decydują o formie i sposobie załatwienia sprawy. Mediator natomiast czuwa nad prawidłowością przebiegu postępowania, pozwala wyładować negatywne emocje, a przede wszystkim zabezpiecza zgodność ugody z prawem i zasadami współżycia społecznego, gwarantując tym samym bezpieczeństwo obrotu. Do zadań mediatora nie należy ocena stanowisk czy przedstawianej argumentacji ani narzucanie swojego stanowiska. Może wyłącznie, za zgodą stron, przedstawić propozycje rozwiązania sporu i propozycje ugodowe.

Ugoda zawarta przed mediatorem w postępowaniu sądowym

Ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku skierowania stron do mediacji rzez sąd, podlega procedurze zatwierdzenia przez sąd, co nadaje jej moc ugody sądowej, a tym samym moc tytułu egzekucyjnego. Jest to jednoznaczne z możliwością wszczęcia, po opatrzeniu ugody klauzulą wykonalności, postępowania egzekucyjnego w przypadku dłużnika nie wywiązującego się z wypracowanych porozumień. Jednocześnie prawomocna ugoda ma powagę rzeczy osądzonej. Blokuje to wierzycielowi możliwość ponownego wystąpienia do sądu w tej same sprawie. W momencie zawarcia przez strony ugody, po jej zatwierdzeniu, sąd umarza postępowanie.

Mediacja na podstawie umowy

Do mediacji wszczętej na podstawie zawartej przez strony umowy, zastosowanie mają wszystkie elementy dotyczące ugody sądowej, przy czym to strony, a nie sąd, kierują sprawę do postępowania mediacyjnego. W przypadku pozytywnego załatwienia sprawy i zawarcia ugody, strony sporządzają wniosek o zatwierdzenie ugody, który mediator, wraz z dokumentem zawartej ugody, przesyła do sądu. Po sądowym zatwierdzeniu ugody, dokument wywołuje skutki opisane w punkcie dotyczącym ugody zawartej w wyniku sprawy skierowanej do postępowania mediacyjnego przez sąd.

Koszty mediacji

Mediacja jest znacznie tańsza niż postępowanie sądowe.

W przypadku mediacji wszczętej na podstawie umowy, to strony ustalają z mediatorem wysokość wynagrodzenia. Natomiast wniosek o zatwierdzenie ugody jest bezpłatny.

Co do mediacji w wyniku skierowania przez sąd, wynagrodzenie mediatora, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym, wnosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mieni niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł za całość postępowania mediacyjnego. W sprawach, w których nie jest możliwe określenie wartości przedmiotu sporu oraz w odniesieniu do spraw o prawa niemajątkowe, wynagrodzenie mediatora zostało określone w wysokości 150 zł za pierwsze posiedzenia i 100 zł za każde kolejne, przy czym nie więcej niż 450 zł.